MAPFRE Sigorta
Erksam Sigorta Ankara Çankaya MAPFRE Sigorta Yetkili Acentesi

Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası Teminatlar

 • Temeller
 • Ana duvarlar
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 • Bahçe duvarları
 • İstinat duvarları
 • Tavan ve tabanlar
 • Merdivenler
 • Asansörler
 • Sahanlıklar
 • Koridorlar
 • Çatılar
 • Bacalar
 • Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Zorunlu Deprem Sigortası Merak Ettikleriniz

587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir. Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, Sigorta Ettiren'in beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar şunlardır:

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar
 • Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar
 • Tamamı ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.)
 • İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar
 • 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar
 • Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların -hazine arazileri vb.- üzerine inşa edilmiş binalar

Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar için belediye denetiminin olmaması, buralarda yaşayanların genel olarak gelir düzeylerinin düşük olması ve bu aşamada bu alanlarda sigortanın sunumunun zorluğu gibi nedenlerle, sigorta yaptırma zorunluluğu bu yerler için öngörülmemiştir. Ancak, söz konusu yerlerde bulunan yapılar için istendiği takdirde şirketimizden İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır. Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar da zorunluluk kapsamı dışında bulunmakla birlikte bunlar için şirketimizden ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esas alınarak düzenlenmektedir. Yanlış beyandan doğabilecek tüm sorumluluk sigorta ettirene aittir.

 • Sigortalı'nın adı, adresi, telefonu, varsa cep telefonu
 • Sigortalı'nın vergi kimlik numarası ve TC kimlik numarası
 • Sigortalanacak yerin açık adresi
 • Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no) (mesken tapusu veya arsa tapusu)
 • Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976 – 1996 arası, 1997 – 1999 arası, 2000 ve sonrası)
 • Binanın yapı tarzı (çelik / betonarme karkas, yığma kagir, diğer)
 • Binanın toplam kat sayısı
 • Binanın hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı)
 • Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (m2)
 • Meskenin (dairenin) kullanım şekli (mesken, ticarethane, büro, diğer)

Zorunlu Deprem Sigortası ile aşağıdaki durumların sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

 • Deprem
 • Deprem sonucu yangın
 • Deprem sonucu infilak
 • Deprem sonucu yer kayması
Zorunlu Deprem Sigortası'nda amaç, asgari bir miktarda standart bir teminat sunulmasıdır. Bu nedenle DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat vermektedir. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 01.01.2009 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 150 Bin TL olarak belirlenmiştir. Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır. Sigorta yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenmektedir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa Sigortalı, aşan kısım için şirketimizden isteğe bağlı olarak ek teminat alabilmektedir.

Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir:

 • Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi
 • Binanın yapı tarzı
 • Meskenin brüt yüzölçümü. Sigorta primi, yüksek riskli bölgelerde daha çok, düşük riskli bölgelerde daha az olacak şekilde belirlenmektedir.

Buna göre; 5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 tarife fiyatı bulunmaktadır:

Yapı Tarzına Göre Bölge Bazında Fiyatları (‰) I. Bölge II. Bölge III. Bölge IV. Bölge V. Bölge
A- Çelik, betonarme, karkas yapılar 2.20 1.55 0.83 0.55 0.44
B- Yığma Kagir Yapılar 3.85 2.75 1.43 0.60 0.50
C- Diğer Yapılar 5.50 3.53 1.76 0.78 0.58

Deprem risk bölgeleri ayrımında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası" esas alınmaktadır. Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı ise aşağıdaki gibidir:

 • Çelik, Betonarme Karkas Yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.
 • Yığma Kagir Yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.
 • Diğer Yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.

DASK yenileme indirimi aşağıdaki şekildedir:

29 Aralık 2012 tarihinde yayınlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatlarının 2.maddesinde belirtilen “1/3/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden birinci yenilemede %10, ikinci yenilemede %20 oranında indirim yapılır. İkinci yenileme sonrası yapılan müteakip yenilemelerde %20 oranı korunur.” hükmü gereğince 01/03/2014 tarihi itibariyle yenileme indiriminde kademelendirme uygulanacaktır.

Yenileme İndirimi Kademelendirme uygulaması için örnekleme; Yenileme işlemi yapılan tarih yani “işlem tarihi” ve “yenileme poliçenin başlangıç tarihi” 01.03.2014 ve sonrası olan hem Şirketimizden düzenlenen hem de diğer Sigorta Şirketlerinden düzenlenmiş olan DASK poliçelerinin, Şirketimiz tarafından yapılan yenileme işlemlerinde, yeni kademeli indirim oranları uygulanacak olup örnekler aşağıdaki gibidir.

DASK Poliçe No Yenileme No Poliçe Başlangıç Tarihi Poliçe Bitiş Tarihi İşlem Tarihi Yenileme Başlangıç Tarihi İndirim Oranı
Mevcut poliçe 1 05.03.2013 05.03.2014 20.02.2014 05.03.2014 10%
Mevcut poliçe 2 05.03.2014 05.03.2015 20.02.2015 05.03.2015 20%
Mevcut poliçe 1 24.02.2013 24.02.2014 02.03.2014 02.03.2014 10%
Mevcut poliçe 2 02.03.2014 02.03.2015 02.03.2015 02.03.2015 20%
Mevcut poliçe 1 24.02.2013 24.02.2014 24.02.2014 24.02.2014 20%
www.dask.gov.tr sitesinden örnek prim hesabı yapılabilmektedir.

Hasar İhbarının Yapılabileceği Yerler:

Evleri depremden hasar gören ve Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunan Sigortalılar, zararlarının en kısa zamanda giderilebilmesi için aşağıda belirtilen yerlerden birine başvurmaları gerekmektedir.

 • DASK Çağrı Merkezi
  Adres: Doğal Afet Sigortaları Kurumu Rumeli Caddesi No:48/6 34365 Şişli /İST.
  Telefon: 90 (212) 368 08 00
  Faks: 90 (212) 219 71 88
  E-posta: webadmin@dask.gov.tr
 • DASK'ın İnternet sitesi: www.dask.gov.tr
 • Zorunlu Deprem Sigortası poliçesini DASK adına düzenleyen şirketimiz ve/veya acentelerimiz: www.mapfregenelsigorta.com
  MAPFRE SİGORTA A.Ş. Genel Müdürlük
  Adres: Yenişehir Mah. Irmak Cad. No:11 Beyoğlu - İSTANBUL
  Telefon: (0212) 334 90 00 (Pbx)
  Faks: (0212) 334 90 19
  E-posta: info@mapfregenelsigorta.com

Prim tutarını, Doğal Afetler Sigorta Kurumu'nun www.dask.gov.tr adresli internet sitesinde, "DASK Sigorta Primi ve Sigorta Bedeli Hesaplama" alanından hesaplayabilirsiniz.

DASK sigorta primi ve sigorta bedeli hesaplamak için tıklayınız.

Zorunlu Deprem Sigortası İlgili Belgeler

Aşağıda incelemekte olduğunuz ürüne ilişkin ihtiyaç duyabileceğiniz bilgi ve dokümanlar yer almaktadır. Herhangi bir soru işaretiniz olması durumunda, Erksam Sigorta acentemiz ile iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları

Zorunlu Deprem Sigortası Online Başvuru

Mapfre

Size Yardımcı Olalım

Bize Ulaşın

Cep telefonu ile arayarak sormak istediğiniz sorularınızı bize iletebilirsiniz.

0312 2416010