MAPFRE Sigorta
Erksam Sigorta Ankara Çankaya MAPFRE Sigorta Yetkili Acentesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Teklif Süreci

A. Veri Sorumlusu

Erksam Sigorta (“Erksam Sigorta”  veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz Kişisel verilerinizi işlerken veri sorumlusu sıfatıyla hareket ediyoruz. Bu aydınlatma metni, sigorta ürünlerimize ilişkin başvuru ve teklif süreçlerinizde kişisel verilerinizin ne şekilde işlendiği hakkında sizlere bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Kanun’da kişisel verilerin işlenebilmesi için belirtilen istisnalardan herhangi biri bulunmadığında kişisel verilerinizin işlenebilmesi için açık rızanız sorulmaktadır.

  • 1. Sigorta Teklifinizin Oluşturulması: İlgilendiğiniz sigorta ürünü kapsamında sigorta teklifinizin oluşturulması sürecinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve bunlara ilişkin dayandığımız hukuki sebepler aşağıdaki şekildedir:
Amaçlar Hukuki Sebep

Sigorta sözleşmesi tanzim etmek üzere risk değerlendirmesi yapılabilmesi

 

Kanun md. 5/2 (c)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Poliçe teminatının kapsamının belirlenmesi

Sigorta teklifi oluşturulması

İşlem yapanın veya işlem yaptıranın kimlik bilgilerini teyit edilmesi

Sigorta sözleşmesi hazırlık işlemlerine ilişkin olarak tarafınıza bilgi sağlanması

 

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik kapsamında, gerek sözleşmenin kurulması gerekse sözleşmenin devamı sırasında sigorta sözleşmenizin koşulları ve güncel durumu ile ilgili hususlarda iletişime geçilmesi ve sigorta sözleşmenizde gerçekleşen değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması

Kanun md. 5/2 (ç)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili mevzuat gereğince gerçek kişi müşterilerimizin kimlik bilgilerini tespit ve şüpheli işlem bildirimine ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, suçun önlenmesi kapsamında dolandırıcılık ve kara para aklanmasının önlenmesi ile tespiti

 

 

 

Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi

Kanun md. 5/2 (e)

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

C. İşlenen Kişisel Veriler

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde; T.C. kimlik numarası, telefon numaranız ve e-posta adresiniz ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir.

D. Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler ve Paylaşılma Amaçları

Kişisel verileriniz, bazı kurum ve kuruluşlar Şirketimizden bilgi ve belge talep ettiğinde veya Şirketimizin faaliyetlerine ilişkin operasyonel süreçlerimizi yürütebilmek adına, Kanun ve ilgili mevzuattaki kişisel verilerin aktarımına ilişkin kurallara uyarak, ilgili yetkili kurum, kuruluş ve üçüncü taraflar ile paylaşılmaktadır. Bu kapsamda paylaşım yaptığımız taraflar ve paylaşım amaçları aşağıda belirtilen şekildedir:  

  • Yetkili Kurum ve Kuruluşlar (Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Doğal Afet Sigortaları Kurumu ve Hazine Müsteşarlığı gibi Şirketimizden bilgi ve belge talebinde bulunmaya yetkili kuruluşlar): Raporlama, inceleme, denetim, gözetim gözetim ve yasal süreçlerinin yürütülmesi süreçlerinin yürütülmesi kapsamında Şirketimizden bilgi ve belge paylaşım talebinde bulunulması, suç gelirlerinin önlenmesine ilişkin mevzuat gereğince kimlik bilgilerini tespit ve şüpheli işlem bildirimine ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
  • Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi: Yanlış sigorta uygulamaları dâhil, risk değerlendirmesine esas bilgileri toplamak ve bu bilgilerin sigorta, reasürans ve sigortacılık faaliyetinde bulunan emeklilik şirketleri ile T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenecek kişilerle paylaşılmasını sağlamak ve kamu gözetiminin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesi, sigortalara ilişkin güvenilir istatistiklerin temini, uygulama birliği sağlanması, sigorta sahtekârlıklarının önlenmesi, sigorta sistemine olan güvenin artırılması, güvenli sigorta ödemelerine ilişkin hizmetlerin gerçekleştirilmesi, sigortalı bilgilendirme süreçlerinin yürütülmesi ve bilgilendirme gönderimi yapılması, tazminat ödemelerinin düzenli ve doğru biçimde gerçekleştirilmesi, zorunlu sigortalarını yaptırmayanların tespiti ve sigortalılık oranlarının artırılmasını sağlamak, verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak, mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilmesi veya SBM’nin iş akışları, faaliyetleri, projelerinin yürütülmesi ve SEDDK tarafından talep edilen çalışmaları, görevlendirilmeleri ve sistemleri yürütmek, Sigorta Suiistimalleri Bilgi Paylaşım Sistemi vasıtasıyla sahtekarlık, ilave maliyetinin azaltılması, risklerin teminat kapsamına alınıp alınmamasına karar verilmesi ve risklerin fiyatlanması,
  • Denetim ve Gözetime Yetkili Kuruluşlar ile Bağımsız Denetim ve Vergi Şirketleri: Şirketimizin denetimsel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
  • Destek ve Hizmet Aldığımız Şirketler: Teknik inceleme ve kontrol hizmetlerinin sağlanması, hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, onarım, bakım, saklama ve arşiv hizmetlerinin sağlanması, yardım (asistans) hizmetlerinin sağlanması, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, teminat değerlendirmelerinin yapılması için hekim görüşüne başvurulması, sigorta risklerinin belirlenebilmesi
  • Adli ve İdari Makamlar: Adli ve idari takip işlemleri ile uyuşmazlık çözümlerinin yerine getirilmesi, Şirketimizin yasal haklarının korunabilmesi,
  • Sigorta ve Reasürans Şirketleri: Sigorta geçiş, reasürans ve koasürans işlemlerinin yürütülmesi, herhangi bir sigortacılık talebinin çözümüne yardımcı olunması, risk değerlendirmesinin yapılabilmesi, Şirketimize sağladığınız bilgilerin doğruluğunun doğrulanması, sigortacılık faaliyetlerinin yürütülmesi, sigorta sözleşmesinin kurulması, poliçe tanzimi, yenilenmesi ve tazminat ödeme işlemlerinin takibi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.

E. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, ilgilendiğiniz ve satın almak istediğiniz sigorta ürünün satış işlemleri kapsamında kimlik ve iletişim bilgilerinizi Şirketimize iletmeniz varsa sigorta ettiren kişi ya da kuruluşlar, iş ortakları gibi üçüncü kişiler tarafından e-posta, posta, çağrı merkezi gibi çeşitli iletişim kanalları üzerinden Şirketimize iletilmesi suretiyle elde edilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, otomatik, kısmen otomatik ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.  Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

F. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi “ilgili kişi haklarını” düzenlemektedir. Bu madde kapsamındaki kullanmak için, sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak, erkan@erksamsigorta.com e-posta adresine gönderebilir veya posta yoluyla, Mebusevleri Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No: 9/A Çankaya/Ankara adresine iletebilirsiniz.
Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz.