MAPFRE Sigorta
Erksam Sigorta Ankara Çankaya MAPFRE Sigorta Yetkili Acentesi

KaskoJet Nedir?

KaskoJet Nedir? Teminatlar

 • Motorlu motorsuz taşıtlarla çarpışması sonucu oluşacak zararlar,
 • Bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar sonucu oluşacak zararlar,
 • Üçüncü kişiler veya fiil ehliyeti olmayan kişiler tarafından verilebilecek çarpma dışındaki zararlar,
 • Yanma sonucu oluşacak zararlar,
 • Otomobilinizin veya parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu uğrayacağı zararlar,
 • Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
 • Kasko Genel Şartlarının A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
 • Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar (Seçimli teminat),
 • Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
 • Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
 • Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
 • Araç anahtarının poliçede “Anahtar Çalınması” başlığı altında belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar (Seçimli teminat),
 • Poliçede “Anahtar Kaybı Giderleri ” başlığı altında belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar (Seçimli teminat),
 • Kemirgen hayvanların vereceği zararlar,
 • Kaza halinde Üçüncü kişilere verebileceğiniz maddi ve bedeni zararlar nedeniyle Sizlere yöneltilebilecek sorumlulukların Zorunlu Trafik Sigortası teminat limitleri üzerinde kalan kısmı için,
 • Aracınızda seyahat eden Siz veya başkaca sürücü ve yolcuları kazaen yaşam kaybı veya sürekli sakatlık ile tedavi giderlerinizi,
 • Aracın sahibi veya sürücüsü olmanızdan kaynaklanabilecek kazalar sonrası oluşabilecek aracınıza bağlı anlaşmazlıklarda hukuki sorumluluğunuzu,

Poliçe üzerinde gösterilen teminat limiti ve özel şartlar dâhilinde güvence altına alır.

*Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, KaskoJet Poliçesinin üzerinde yer alan bilgiler ile farklılık arz etmesi halinde Poliçe hükümleri geçerli olacaktır.

**Zorunlu trafik sigortası hesaplama sayfamız hakkında bilgi almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Anahtar Kaybı Giderleri

Kaybolan veya çalınan anahtarınız nedeniyle aracın güvenliğini sağlamak için yapacağınız anahtarın kopyalanması alarm ve immobilizerin yeniden kodlanması, komple kilit kontak setinin değiştirilmesi masrafları olay başı ve yıllık azami 2.000 TL limitle teminat kapsamında olacaktır.

Anahtar Çalınması

Orijinal anahtarınız kullanılarak aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs sonucu oluşabilecek hasarlar poliçe teminatı dışındadır. Ancak anahtarınızın gasp yoluyla ele geçirilmesi veya sizin ya da aracı kullanımına tahsis ettiğiniz kişinin ev veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli mekânında muhafazası sırasında bu mekâna, kaybolan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak, başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açarak, kırma, delme, yıkma, devirme, zorlama, öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle ya da araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde kırma veya aşma suretiyle girilerek asıl anahtarın ele geçirilmesi sonucunda aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi poliçe teminatı kapsamına olacaktır. Otoparka veya valeye belge ile teslim edilen aracın çalınması sonucu meydana gelecek hasarlar teminata dâhil olup, oluşan hasarın %85’i sigortacı; %15’i sigortalı tarafından karşılanmak üzere müşterek sigorta esasına göre tazmin edilecektir. Ancak rizikonun gerçekleştiği otoparkın yeterli teminatı içeren 3. Şahıs Mali Mesuliyet poliçesinin bulunması ve giriş-çıkışları kayıt altında tutulan vergi yükümlüsü olması hallerinin gerçekleşmesi durumunda Sigortacı hasarın %100’ünü ödemeyi taahhüt eder.

Otoparka veya valeye belge ile teslim edilen aracın çalınması sonucu meydana gelecek hasarlar teminata dâhil olup, oluşan hasarın %85’i sigortacı; %15’i sigortalı tarafından karşılanmak üzere müşterek sigorta esasına göre tazmin edilecektir. Ancak rizikonun gerçekleştiği otoparkın yeterli teminatı içeren 3. Şahıs Mali Mesuliyet poliçesinin bulunması ve giriş-çıkışları kayıt altında tutulan vergi yükümlüsü olması hallerinin gerçekleşmesi durumunda Sigortacı hasarın %100’ünü ödemeyi taahhüt eder.

Özel Eşya Teminatı

Aracınızda bulunan şahsi eşyalar aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde 1.000 TL ‘ye kadar teminat altındadır.

A- Teminat verilmeyen eşyalar: Ziynet eşyaları, nakit para, hisse senedi, tahvil, para yerine geçen çek, senet, kredi kartları muhteviyatları, hukuki durdurma masrafları, antika eşyaların her türlü hasarları teminat dışıdır.

B- Cep telefonları ve diz üstü bilgisayarlar 1.000 TL’lik teminatın içinde verilmekte olup 500 TL ile sınırlıdır.

C- Oluşacak olan hırsızlık ve gasp hasarları aracın kilitli olması halinde ve ilgili hasara ilişkin polis raporunun alınması şartı ile teminat kapsamındadır. Ancak gece 22.00 ile 07.00 saatleri arasında araç kilitli olsun veya olmasın araç içerisinde bırakılan eşyalarda meydana gelecek hırsızlık hasarları teminat haricindedir.

Hasarsızlık Koruma Teminatı

a) Kusurun % 100 karşı tarafa ait olduğunun sigorta ettiren tarafından belgelenerek sigortacıya % 100 rücu imkanı sağlanması durumunda hasarlarında hasarsızlık indirimi hakkı bozulmaz.

b) Araçta bulunan ses ve görüntü cihazları ile aracın ön arka veya yan camının kırılması hasarlarında poliçe süresi içinde sadece birinin gerçekleşmesi ve toplam hasar sayısının bir adet ile sınırlı olması halinde hasarsızlık indirimini bozulmaz.

c) Hasarsızlık indirim oranı % 40, % 50 ve % 60 olan Sigortalılarımızın “a” ve “b” maddesinde belirtilen haller dışında başkaca bir hasar nedeni ( pertotal ve çalınma hasarları hariç) ile oluşabilecek bir adet kasko hasarında poliçenin Mapfre Genel Sigorta A.Ş. tarafından yenilenmesi halinde hasarsızlık indirimleri sıfırlanmaz.

 • Onarımın KaskoJet Servislerinde gerçekleştirilmesi halinde poliçe üzerinde yazılı mevcut indirim oranı ile hasarsızlık indirim hakkı devam ettirilecektir.
 • Onarımın KaskoJet Servisleri dışında başka bir serviste gerçekleştirilmesi halinde poliçe üzerinde yazılı indirim oranı bir alt orana indirilerek hasarsızlık indirim hakkı devam ettirilecektir.

Eskıme Klozu

Kasko Sigortası Genel Şartları'nın B.3.3.2.3 maddesi hükmü aksine, hasar sonucunda tespit edilecek hasar tutarından, onarım sonucu araçta meydana gelen kıymet artışı düşülmeksizin tazminat ödenecektir. Ancak Lastik, Akü, Egzoz ve Katalitik Konvertör gibi kullanım süresi sınırlı olan sarf malzemeleri veya parçalarda kullanım süresi dikkate alınarak azami % 50 oranında kıymet artısı indirimi uygulanacaktır.

Kısısel İhtiyari Mali Mesuliyet

Bu sigorta teminatı Sigortalının, üçüncü şahıslara ait olup bu poliçe ile sigortalanan araç ile aynı kullanım tarzındaki bir aracı kullanmasından doğan ve aracın işletenine ve sigortalıya yöneltilebilecek hukuki sorumluluktan kaynaklanan tazminat taleplerini, İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçe üzerinde belirtilen limit dâhilinde ve ikinci fıkrada belirtilen koşullarla tazmin eder.

Bu teminat, hasar veren aracın Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi’nin limiti ile varsa İhtiyari Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesinin limiti üzerinde kalan bakiye için hüküm ifade etmektedir. Aşağıda tanımlanan araçların kullanımından kaynaklanacak hasarlar sonucu doğacak sorumluluklar teminat kapsamı dışındadır.

a) Sigortalının kiraladığı araçlar,

b) Sigortalının gelir elde etme amacıyla kullandığı araçlar,

c) Bir iş akdi nedeniyle Sigortalının kullanımına tahsis edilmiş araçlar

Hasar Tazmin Şekli

Belirlenen tazminat tutarı, sigortalı aracın tam hasara maruz kalması halinde Sigortalıya, kısmi hasara maruz kalması halinde ise onarım yeri KaskoJet Servisleri ise ilgili servise değil ise Sigortalının kendisine nakden yapılır.

Hasarın Tazmininde Kullanılacak Yedek Parça

Sigorta konusu aracın teminat kapsamındaki bir hasarı nedeniyle Onarımının kararlaştırıldığı durumlarda hasarın tazmininde orijinal parça kullanılacaktır. Ancak; Orijinal parçanın piyasada üretici/ithalatçı firma stoklarında bulunmaması halinde ve/veya,

Hasara maruz kalan parçaların orijinal parça olmadığının eksper marifetiyle belirlenmesi halinde ve/veya,

Sigortalının hasar maliyetini düşürülmesi amacıyla “eşdeğer parça” kullanmayı önerdiği veya kabul ettiği hallerde, hasar tazmininde orijinal parça yerine eşdeğer parça kullanılacaktır.

Diğer yandan araçların Cam Kırılması hasarlarında yapılacak olan cam değişimlerinde sigortalının oluşacak hasarın bir kısmına iştirak etmek zorunda kalmaması için “eşdeğer cam” değişimi yapılacaktır. Sigortalının orijinal cam talebi halinde ise poliçede yazılı muafiyet miktarı uygulanır. Muafiyet tutarının üzerinde kalan kısım, sigortalı tarafından ödenir.

Hasar Tazmin Yeri / Onarım Merkezleri

Sigorta konusu aracın teminat kapsamındaki bir hasarı nedeniyle onarımının kararlaştırıldığı durumlarda hasarın tazmininde kullanılacak Servis KaskoJet servisleri olacaktır. Cam Kırılması hasarlarında yapılacak olan cam değişimlerinde ise “Tur Assist Anlaşmalı Oto Cam Servisleri” kullanılacaktır.

Rayiç Değer Tespiti

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının B.3.3.1.1. maddesi hükmü gereği Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracı, piyasa rayiç değerine kadar teminat altına almıştır. Ancak poliçe tanzim aşamasında özel muafiyet hükümleri belirlenmiş ise herhangi bir tam hasar halinde aşağıdaki şekilde tespit edilecek olan piyasa rayiç değerinden işbu poliçede belirtilen muafiyet hükümleri ayrıca uygulanacak ve ödenecek tazminat tutarından indirilecektir. Tam hasar halinde aracın “Rayiç değeri”, Sigorta Eksperi tarafından yapılacak piyasa araştırması sonunda belirlenen “Eksper Raporunda gösterilecek olan değeri aşamaz.

Araçta Bulunan Elektronik Cihazlar

Sigortalı aracın fabrika çıkışı standart donanımı (opsiyonel olmayan donanım) içerisinde yer alması şartıyla orijinal radyo-teyp ve kolonlar poliçe üzerinde belirtilmemiş olsa dahi teminat kapsamındadır. Araca sonradan monte edilmiş her türlü ses ve görüntü cihazları ve tertibatının (radyo-teyp, kolonlar, amplifikatör, TV, DVD - CD oynatıcı vb.) teminat kapsamına dâhil edilebilmesi için poliçe üzerinde cihazın marka tip ve seri numarasının mutlak suretle belirtilmiş olması gereklidir.

Araç üzerinde bulunun fabrika çıkışı veya sonradan monte edilmiş yukarıda belirtilen cihazlardan herhangi birinin çalınması veya hasarlanması sonucu tazminat ödemesi yapılması durumunda cihaz ile ilgili teminat sona erecektir.

Tazminat ödemesi sonrasında araca monte edilen yeni cihazın teminat kapsamına alınabilmesi (hasar durumunda tazminat talep edilebilmesi) için söz konusu cihazın marka, model ve seri numarasının belirtilerek poliçeye ek belge ile eklenmiş ve priminin tahsil edilmiş olması şartı aranır.

*Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, KaskoJet Poliçesinin üzerinde yer alan bilgiler ile farklılık arz etmesi halinde Poliçe hükümleri geçerli olacaktır.

KaskoJet ile yedek aracınız hazır…

Üstelik KaskoJet Servislerinde aracınız onarılırken, tamir süresi boyunca Size tahsis edilen yedek araç ile hayatınızı kesintisiz yaşamaya devam edersiniz. Size ve otomobilinize sağlanacak hizmetler hakkında bilgi ve hizmet talepleriniz için 7/24 hizmet alabileceğiniz 0212 705 55 55 numaralı Bilgi ve Destek Hattı’nı arayabilir veya acentenize danışabilirsiniz.

KaskoJet Servislerinde araç kullanım süreniz boyunca garantiniz var

Üstelik KaskoJet Servislerinde yapılan onarımlarda araç maliki değişinceye dek yedek parça ve işçilik garantisi verilir.

KaskoJet Servisleri

Poliçemizin teminat kapsamındaki tüm hasarlarınızı sadece KaskoJet Servislerimizde onartmalısınız. Size en yakın KaskoJet Servisini öğrenmek için 0212 705 55 55 numaralı Bilgi ve Destek Hattı’nı arayabilir, KaskoJet Servis Ağı sayfamızı ziyaret edebilir veya acentenize danışabilirsiniz. Bunun dışındaki servislerden alınacak hasar onarım hizmetlerinde ödenecek tazminat tutarı üzerinden (poliçede diğer muafiyet hükümleri varsa bunlar saklı kalmak şartıyla) %20 (yüzde yirmi) oranında tenzili muafiyet uygulanır.

KaskoJet üründe Oto Cam Hizmeti

Poliçemizin teminat kapsamındaki tüm Cam Kırılması hasarlarınızı sadece Anlaşmalı Oto Cam Servislerinde onartmalısınız. Size en yakın Anlaşmalı Oto Cam Servisi’ni öğrenmek için 0212 705 55 55 numaralı Bilgi ve Destek Hattı’nı arayabilir veya acentenize danışabilirsiniz. Bunun dışındaki servislerden alınacak Cam Onarım hizmet tutarları üzerinden %15 (yüzde on beş) oranında tenzili muafiyet uygulanır.

Mini Onarım Hizmeti

Bu poliçenin geçerlilik süresi boyunca meydana gelebilecek aşağıda tanımlanan küçük çaplı hasarlar belirtilen ölçüsel ve adetsel limitler kapsamında bedelsiz olarak giderilir ve bu kapsamda aşağıdaki adresleri yer alan “Genel Servislerde yapılan onarımlarda hasarsızlık indirimini kaybolmaz.

Hizmet Tanımları:

1- Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme ( Yılda üç adet ile sınırlı ): Boyanın zarar gördüğü 15 cm çapa kadar ezik, vuruk ve çizikler.

2- Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme (Yılda üç adet ile sınırlı): Boyanın zarar görmediği 7,50 cm çapına kadar kaporta göçükleri,

3- Boya Tamiri / Mini Yama (Yılda üç adet ile sınırlı): 30 cm çapa kadar plastik tampon sıyrıkları, 30 cm’ye kadar çiziklerden kaynaklı kaporta sıyrıkları,

Ölçüsel limitler her bir hasar için ayrı değerlendirilir, adetsel limitler sadece ilgili hizmet tanımı (hasar nedeni) için geçerlidir.

Genel Servis Mini Hasar Hizmeti sadece aşağıdaki illerde verilmektedir. Bu hizmetlerden yararlanmak için aşağıda belirtilen numaraların aranarak RANDEVU alınması gerekmektedir.

Genel Servislerin iletişim bilgilerine buradan da ulaşabilirsiniz.

Mini Onarım hizmeti veren Genel Servis il ve telefon numaraları:

İstanbul-Bayrampaşa (0212) 565 83 56 İzmir - Bornova (0232) 435 99 54-59

Ankara- Yenimahalle (0312) 397 44 40 Bursa- Nilüfer (0224) 443 43 03

Adana - Zeytinli (0322) 441 12 70 Antalya- Merkez (0242) 311 62 63

*Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, KaskoJet Poliçesinin üzerinde yer alan bilgiler ile farklılık arz etmesi halinde Poliçe hükümleri geçerli olacaktır.

Gerçek Kişi Sigortalının, kasko poliçesi ile teminat kapsamında olan otomobil aracı ile aşağıda belirtilen ülkelerde yapacağı seyahatlerde, Türkiye'den çıkış-giriş tarih aralığının azami 30 gün ve altında olması şartıyla, Sigortacıya herhangi bir beyanda bulunmaksızın ve ek prim ödenmeksizin kasko branşı teminatı bu ülkelerde de otomatik olarak geçerli olacaktır. Bu ülkelere 30 güne kadar yapılacak seyahatler sırasında, araca gelecek kasko teminatı kapsamındaki hasarlar, teminat kapsamında olacaktır. 30 güne kadar seyahatler yılda birden fazla tekrarlanabilir. 30 günü aşan seyahatlerde ise Sigortalı'nın bildirimde bulunması ve talep edilecek süreye ilişkin ek primin ödemesi şartıyla teminat başlatılabilecektir. Aksi halde teminat verilmemiş kabul edilecektir.

Gerçekleşmiş bir hasar var ise poliçe teminat kapsamı dışında olacaktır. Kaza anında yerel yetkililere zabıt tutturulması gerekmektedir. Resmi merciler tarafından tutulan zabıt ile birlikte aracın kaza yerinde çekilmiş detaylı fotoğraflarının ibraz edilmesi gerekmektedir . Bu teminatın geçerli olduğu sure içerisinde yurtdışında meydana gelen hasarlarda onarımın ilgili ülkede yapılmasını gerektiği hallerde aracın tamir masraflarına ait orijinal faturaların ve servis ekspertiz formunun Türkçe çevirileri ve hasarın şekline göre poliçe üzerinde belirtilen hasara ilişkin diğer evrakların Türkiye'de Sigortacıya sunulması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak onarımların Hasar tazminat tutarı Sigortalıya, Türkiye'de hasar tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış kuru esas alınarak Türk Lirası olarak ödenir. Hasarın Türkiye'de onarılması karar verilmiş ise Sigortacı, hasara maruz kalan aracın Türkiye'ye getirilme masraflarını, azami 3,000 TL'ye kadar karşılayacaktır.

*Teminat Kapsamındaki Ülkeler: Almanya, Avusturya, Belçika,Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya,Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve İsviçre.

KaskoJet Nedir? KaskoJet Asistans

KaskoJet Asistans hizmetlerinden 365 gün 24 saat 0 212 705 55 55 numaralı Bilgi ve Destek Hattı aracılığı ile faydalanabilirsiniz.

Çeşitli yol yardım hizmetleri (Aracın çekilmesi, oto kurtarma, oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri) Daimi ikametgâhtan 0 km'den itibaren, geri kalan diğer hizmetler Daimi ikametgâh ilinin dışında olmak kaydıyla "Önemli Notlar" bölümündeki kapsam tabloları doğrultusunda tüm Türkiye'de, Avrupa'nın geri kalan kısmında ve Akdeniz Ülkeleri'nde verilmektedir. Oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve yedek parçanın ulaştırılması hizmeti Türkiye sınırları dâhilinde geçerlidir.

Aracın çekilmesi ve kurtarılması

Şirket, aracın arıza sonucu hareketsiz kalması durumunda en yakın Kaskojet servise veya onarım noktasına kadar naklini temin edecektir. Kaza sonucu hareketsiz kalması durumunda ise, öncelikle en yakın KaskoJet servise veya en yakın Kaskojet servisin bulunduğu ildeki en yakın Genel Servis’e naklini temin edecektir. Sigortalı en yakın Kaskojet servisinden başka bir servise çekim isterse; Şirket’in sorumluluğu en yakın Kaskojet servisine kadar olacaktır.

Bir karayolunda giderken aracın devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve sonrasında çekilmesi veya yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon poliçede bildirilen limitlere kadar sağlanacaktır.

Bu menfaat kapsamında Aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir.

Oto kapı kilit hizmeti

Sigortalı aracın kapılarının arızalı olması, anahtarlarının kaybedilmesi, çalınması veya aracın içinde unutulmasından dolayı aracın içine girilemediği durumlarda, Şirket kapıların açılması için olay yerine gönderilen anahtarcının yol ve işçilik ücretini karşılayacaktır. Şirket, bu hizmeti, poliçede ismi yazılı Sigortalı'dan direkt talep gelmesi halinde sağlayacaktır. Bu hizmetle ilgili diğer tüm masraflar Sigortalı'ya aittir. Araç kapısının açılamaması durumunda, en yakın tamirciye aracın nakli sağlanacaktır (Bu teminat sadece binek araçlara verilmektedir.)

Lastik değiştirilmesi hizmeti

Araç ile yolculuk esnasında oluşabilecek lastik arızaları için, Şirket araçta mevcut olan yedek lastikle değiştirmek üzere olay yerine bir servis sağlayıcı gönderecektir. Şirket, işçilik masraflarını karşılayacak, malzeme masrafları Sigortalı tarafından ödenecektir. Lastiğin olay yerinde değiştirilememesi halinde en yakın tamirciye aracın nakli sağlanacaktır.

(Bu teminat sadece binek araçlara verilmektedir.)

Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi

Aracın benzininin bitmesi durumunda ise, araç en yakın benzinciye çektirilecektir. (Bu teminat sadece binek araçlara verilmektedir.)

Aracın arızalanması veya kaza nedeniyle konaklama ve seyahat

Aracın arızalanması veya kaza durumunda, Şirket aşağıdaki masraflardan birini karşılayacaktır.

a) Eğer arıza 24 saat içinde tamir edilemez ise, azami 3 güne kadar mümkün olabilen durumlarda azami 4* otelde aracın onarımını bekleme amacıyla otel masrafları (standart oda + kahvaltı), ya da,

b) Tamir süresi arızalanmayı izleyen 48 saati aşarsa, Şirket, Lehdarlar’ın Daimi İkametgah’a dönüşlerinde meydana gelen seyahat masraflarını veya Lehdarlar seyahate devam etmek isterlerse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir. Ancak bu son seçenek dâhilinde yapılacak olan masrafların, Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını aşmaması gerekir.

YA DA, araç arızalanmayı izleyen 48 saatten daha uzun süre tamir edilmemiş ise Lehdarlar seyahate devam etmek için benzer bir araç kiralamak isteyebilir. Bu durumda kendilerine azami 48 saat süre için kira bedeli poliçede bildirilen limitlerden fazla olmamak kaydıyla, kiralık bir binek araç sağlanacaktır.

Bu kiralık araç, sigortalıya, gitmek istediği yere kadar ulaşması veya daimi ikametgâhına dönmesi için verilecektir.

(Bu teminat sadece binek araçlar için verilmektedir).

Aracın arızalanması veya kaza nedeniyle konaklama ve seyahat

Eğer Araç çalınmış ise, Şirket, konunun derhal polise bildirilmiş olması kaydıyla, araç çalındıktan 24 saat sonra yukarıda beşinci maddede belirtilen menfaatlerin aynısını sağlayacaktır.

Onarılan ya da bulunan aracın nakli ile emanet ve muhafazası

Eğer arızalanmadan sonra yapılacak tamir aracın 72 saatten fazla bir süre hareketsiz kalmasını gerektirirse veya aracın çalınması durumunda, Araç, Lehdar’ın hırsızlığın meydana geldiği yeri terketmesinden sonra bulunursa, araç onarıldıktan veya bulunduktan sonra Şirket aşağıdaki masrafları ödeyecektir:

a) Aracın Lehdar’ın Daimi İkametgah’ına nakil masrafları,

b) Ya da aracı Daimi İkametgah’a götürmek için Lehdar’ın veya tayin ettiği herhangi bir kişinin aracın tamir edildiği veya bulunduğu mekana kadar yaptığı seyahat masrafları.

c) Tamir edilmiş veya bulunmuş aracın azami poliçede bildirilen limitlere kadar emanet ve muhafaza masrafı.

Aracın tamirat masrafının kendi cari piyasa değerinden fazla olması halinde, Şirket, 7nci madde çerçevesindeki herhangi bir masrafı ödemeyecektir.

Profesyonel sürücü hizmeti

Sürücünün Aracı kullanmayı imkânsız kılan hastalığı kaza geçirmesi, ya da vefatı halinde, Sürücünün beraberinde bulunanlardan hiçbirinin Sürücünün yerine geçememesi kaydıyla, Şirket, Aracı kullanarak Araçta bulunanları Daimi İkametgah’a veya seyahat için planlanan yere götürmek üzere profesyonel bir sürücü temin edecektir.

Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu

Şirket, aracın hareketini sağlayacak yedek parçanın aracın tamir edildiği yerde bulunamaması durumunda, yedek parçanın mümkün olabilen durumlarda bulunmasını ve gönderilmesini organize edecektir. Temin edilen yedek parçanın maliyeti Lehdar tarafından, nakliye masrafları Şirket tarafından ödenecektir. Yedek parçanın temin edilememesi veya geç temin edilmesinden Şirket sorumlu olmayacaktır.

*Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, KaskoJet Poliçesinin üzerinde yer alan bilgiler ile farklılık arz etmesi halinde Poliçe hükümleri geçerli olacaktır.

Şirket, bu menfaatleri, ancak Lehdar Daimi İkametgâh ili dışında ve en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar araç ile birlikte seyahat etmekte ise, “Önemli Notlar” bölümündeki kapsam tabloları doğrultusunda tüm Türkiye’de veya tüm dünyada sağlayacaktır.

Lehdar’ın hastalığı veya yaralanması durumunda nakli veya Daimi İkamet yerine geri gönderilmesi

Lehdar’ın hastalığı veya yaralanması durumunda, Şirket, Lehdar’ı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya Daimi İkametgah’a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır.

Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Verilecek yardım ilk yardım değil, ikincil yardımdır.

Şirket hiçbir zaman herhangi bir tıbbi yardım operasyonunda resmi kuruluşların yapması gereken kurtarma hizmetine müdahale etmeyecektir. Resmi veya özel şirket tarafından bu hizmet verilse de şirket, hiçbir zaman ödemeyi üstlenmeyecektir. İşbu teminat tedavi masraflarını kapsamaz.

Eşlik eden Lehdarlar’ın nakli veya Daimi İkametgâhlarına geri gönderilmesi

Eğer hastalık ya da yaralanma nedeniyle Lehdarlar’dan birinin seyahatini sürdürememesi sözkonusu ise, Şirket eşlik eden Lehdarlar’ın İkametgâhlarına ya da ilgili hastaneye nakil masraflarını ödeyecektir.

Eğer söz konusu kişilerden biri 15 yaşından küçük bir çocuk ise ve ona eşlik edecek herhangi bir başka kişi bulunmuyorsa, Şirket, kendisine, evine ya da hastanenin bulunduğu yere gönderilmesi sırasında eşlik etmesi için bir kişi tahsis edecektir.

Sigortalı’nın aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması

Şirket, Lehdar’ın 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için aşağıdaki masrafları temin edecektir:

a) Daimi İkamet Ülkesi’nde hastanenin bulunduğu yere seyahat masrafları sınırsız ve en fazla 5 günle sınırlı olmak üzere, günlük azami poliçede bildirilen limitlere kadar konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı),

b) Yurtdışında hastanenin bulunduğu yere seyahat masrafları sınırsız ve en fazla 10 günle sınırlı olmak üzere, günlük azami poliçede bildirilen limitlere kadar konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı).

Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları

a) Lehdar, Poliçe’de Lehdar olarak belirtilen yakın bir aile mensubunun Daimi İkamet Adresi’nde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket, Lehdar’ın Daimi İkametgaha’a dönüşünü organize edecektir.

Bu menfaat, sadece, Lehdar’ın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığındamümkündür.

b) Eğer Lehdarlar’dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 veya daha küçük yaşta) ise, Şirket, Daimi İkametgah’a seyahati süresince kendisine bir refakatçi temin edecektir.

Lehdar’a, Daimi İkamet Ülkesi dışında yaralanması veya hastalığı nedeniyle verilecek tıbbi yardım

Lehdar’ın, Daimi İkamet Ülkesi dışında hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını ödeyecektir. Bu hizmet ile ilgili teminat, beher lehdar için poliçede bildirilen limitler ile sınırlıdır.

Bu kiralık araç, sigortalıya, gitmek istediği yere kadar ulaşması veya daimi ikametgahına dönmesi için verilecektir (Bu teminat sadece binek araçlar için verilmektedir).

Lehdar’ın, Daimi İkamet Ülkesi dışında hastalanması veya yaralanması nedeniyle konaklama süresinin uzatılması

Lehdar’ın Daimi İkamet Ülkesi dışında hastalanması veya yaralanması durumunda, Lehdar’ın Daimi İkamet dışında kalış süresinin uzamasının söz konusu hastalığın veya yaralanmanın sonucu olduğu ilgili doktor tarafından belgelenir ise, Şirket, Lehdar’ın otel veya diğer konaklama masraflarını (standart oda+kahvaltı) karşılayacaktır. Ödenecek azami tutar 5 gün ile sınırlı olmak üzere günlük azami poliçede bildirilen limitler ile sınırlıdır.

Vefat eden Lehdar’ın ve eşlik edenlerin nakli

Lehdar’ın vefatı halinde Şirket;

a) Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Yeri’ne naklini organize edecektir.

b) Refakat eden Lehdarlar’ın defin yerine veya Daimi İkamet Yeri’ne dönüşünü organize edecektir.

c) Eğer Lehdarlar’dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 yaş veya daha küçük) ise, Şirket, Daimi İkametgah’a seyahat süresince bir refakatçi temin edecektir.

Bu teminatla ilgili ödenecek azami miktar Türkiye için poliçede bildirilen limitlere kadar, diğer tüm ülkeler için ise yine poliçede bildirilen limitlere kadar teminat verilmektedir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

7 (b) bendinde tanımlanan menfaat sadece Lehdarlar asıl seyahat için kullanılmış taşıma araçlarınıkullanamadığında mümkündür.

İlaç Gönderilmesi

Şirket ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Lehdar’ın seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Lehdar’a gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Lehdar tarafından, nakliye masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır.

Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması Sigortalı’nın evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı’nın evinde bulunması gerektiği durumlarda, Şirket, Lehdarlar’danbirinin Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını ödeyecektir.

Bu menfaat, sadece, Lehdar’ın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığındamümkündür.

Acil mesajların iletilmesi

Lehdar’ın talebi üzerine Şirket, yukarıda belirtilen maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.

*Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, KaskoJet Poliçesinin üzerinde yer alan bilgiler ile farklılık arz etmesi halinde Poliçe hükümleri geçerli olacaktır.

Aşağıdaki menfaatler sadece Lehdar’ın birbirini izleyen 60 günlük süreyi aşmamak kaydıyla, Daimi İkamet Ülkesi dışında olduğu zaman sağlanacaktır.

Bagajın ve şahsi eşyaların bulunması ve Sigortalı’ya ulaştırılması

Şirket, raporların hazırlanmasında Lehdar’a yardım sağlayacak ve kayıp bagajların bulunması için gereken görüşmelerde ona tavsiyelerde bulunacak veya iştirak edecektir. Bagajın bulunması halinde, Şirket söz konusu bagajı Daimi İkametgah’a veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderecektir.

Tarifeli havayolu uçuşlarında kaybolan bagaj

Tarifeli yurtdışı uçuşlarında bagajın kaybolup, varışı müteakip 24 saat içerisinde bulunamaması halinde havayolunun kayıp raporu şartı ile Şirket, Lehdar’a acil kişisel ihtiyaçlarını karşılaması için yapmış olduğu masrafların orjinal faturalarını Şirket'e göndermesi koşuluyla poliçede bildirilen limite kadar ödeme yapacaktır.

*Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, KaskoJet Poliçesinin üzerinde yer alan bilgiler ile farklılık arz etmesi halinde Poliçe hükümleri geçerli olacaktır.

Aşağıda menfaatler sadece poliçede sigortalı görünen aracın içindeki Sigortalı’ya veya Daimi Sürücü’ye uygulanabilir. Hukuki yardım sadece Türkiye dışında, diğer Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde geçerlidir.

Hukuki Savunma

Aracı kapsayan bir kazanın olması halinde Şirket, sürücünün kazadan doğan cezai suçlara karşı savunma masraflarını ödeyecektir. Ödenecek azami miktar poliçede bildirilen limitlerle sınırlıdır.

Hukuki işlemlerde kefalet

a) Şirket, yurtdışındaki mahkemelerde Sigortalı Aracı içeren trafik kazalarından doğan ceza davalarındaki yasal masraf ve giderlerin ödenmesini garanti etmek için Lehdar’dan talep edilen mali kefalet ücretini, yetkili mercilere yatıracaktır.Bu menfaat kapsamındaki azami tutar poliçede bildirilen limitlerle sınırlıdır. (Borç olarak)

b) Sigortalı Aracın söz konusu olduğu trafik kazaları nedeniyle yapılan cezai duruşmalarda, Daimi Sürücü’den talep edilen kefalet miktarını Şirket ilgili mercilere yatıracaktır.

Bu menfaat kapsamındaki azami tutar poliçede bildirilen limitlerle sınırlıdır (Borç olarak) Lehdar, 2 (a) ve 2 (b) bentleri çerçevesinde yapılan ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı Tur Assist tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı’nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır

Turistik Bilgiler

Sigortalı’nın isteği doğrultusunda seyahatler, ülkeye giriş ile ilgili yasal zorunluluklar, gümrük işlemleri ve sağlık koşulları hakkında bilgi sağlanmaktadır. Seyahat acentaları, turizm ofisleri, turist rehberleri, turizm polisi, büyükelçilik ve konsolosluklar, vize ve pasaport işlemleri ile ilgili bilgi verilmektedir.

Yol, Kaza ve Hava Durumu Bilgileri

Sigortalı’nın talebi üzerine Türkiye’de yol ve kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve bayileri hakkında bilgi sağlanmaktadır.

Sağlık Kuruluşları ile İlgili Bilgiler

Sigortalı’nın talebi üzerine hastane, doktor, hemşire, nöbetçi eczane ve ambulans şirketleri ile ilgili adres ve telefon numaraları verilmekte, cenaze nakli ve defin organizasyonu da dahil olmak üzere mümkün olabilen durumlarda ilgili organizasyonlar yapılmaktadır.

Ulaşım Araçları ile İlgili Bilgiler

Sigortalı’nın talebi üzerine havayolu şirketleri, denizcilik işletmeleri, karayolu şirketleri, yat işletmeleri, demiryolları seferleri, rent a car şirketleri (profesyonel sürücü hizmeti) ile ilgili adres ve telefon bilgileri verilmekte, bu hizmetlerle ilgili mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılmaktadır.

Döviz Kurları Bilgileri

Sigortalı’nın talebi üzerine son 5 yıla ait döviz kurları bilgileri verilmektedir.

Restoranlar ve Eğlence Merkezleri Hakkında Bilgi

Sigortalı’nın talebi üzerine çeşitli restoran ve eğlence merkezleri hakkında adres ve telefon ile birlikte detaylı bilgi verilmekte ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılmaktadır.

Konaklama ile İlgili Bilgi

Sigortalı’nın talebi üzerine farklı türdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi verilmekte ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılmaktadır.

Kültürel Aktiviteler Hakkında Bilgi

Sigortalı’nın talebi üzerine opera, bale, konser, fuar, festival, tiyatro ve sinema ile ilgili bilgiler verilmekte ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılmaktadır.

Hayvan Bakımı ile İlgili Bilgiler

Sigortalı’nın talebi üzerine veteriner, hayvan hastaneleri ve hayvan bakımı ile ilgili bilgiler verilmekte ve mümkün olabilen durumlarda bu hizmetler ile ilgili organizasyon yapılmaktadır.

Özel Günler İçin Organizasyon

Doğum günü, yıldönümleri, karne alma, seminer gibi durumlarda ilgili firmalar ile ilgili bilgi verilmekte ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılmaktadır.

Yaşlılar ve Çocuklar İçin Bakım Hizmetleri

Sigortalı’nın talebi üzerine yaşlılar ve çocukların bakımı ile ilgili hizmet veren firmalar hakkında bilgi verilmekte ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılmaktadır.

Tercüme Hizmetleri

Tercüme büroları ve tercümanlık hizmetleri ile ilgili bilgi verilmekte ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılmaktadır.

Çiçek Gönderme Hizmetleri

Türkiye ve yurtdışı için çiçek gönderme hizmetlerinin organizasyonu yapılmaktadır.

Diğer Bilgi Hizmetleri

Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteşarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik şubeleri, bankalar, basın kuruluşları, dernekler, savcılıklar, emniyet müdürlükleri, gazeteler, haber ajansları, meslek odaları, iş ve işçi bulma müdürlükleri vs. telefon ve adresleri.

*Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, KaskoJet Poliçesinin üzerinde yer alan bilgiler ile farklılık arz etmesi halinde Poliçe hükümleri geçerli olacaktır.

KaskoJet Nedir? Merak Ettikleriniz

KaskoJet Ürünü

Yeni tescil veya yenilemeye konu olan Otomobil veya 3’ten fazla oturma yeri olan kamyonet araçlar için KaskoJet poliçesi düzenlenmektedir. Otomobil’den farklı olarak Kamyonet araçlar için yukarıda belirtilen bazı teminatlardan yararlanamaz. Bu teminatlar hakkında acentenizden bilgi alınız veya bilgilendirme formunuzu dikkatlice okuyunuz.
Piyasadaki tüm araçların güncel kasko değer listesine www.tsb.org sayfasından ulaşabilirsiniz. Tüm Sigorta şirketleri kasko değer bilgilerine bu siteden ulaşarak kasko bedelinizi kendi risk kriterlerince değerlendirip kasko teklifini sunarlar.
Hayır. KaskoJet ürününde teminat kapsamındaki kısmi bir hasar sırasında araç onarımlarının KaskoJet Servislerinde giderilmesi halinde muafiyet uygulanmaksızın aracınız onarılır. Ancak KaskoJet Servisleri dışında bir serviste onarım hizmeti almanız halinde oluşan hasar tutarının %20’si ödenecek tazminat tutarından indirilir yani hasarınız eksik ödenir. (bu husus deprem, sel su zararları gibi başkaca teminatlarda muafiyet seçimi yapılmamış ise geçerli olacaktır)
Kaybolan veya çalınan anahtarınız nedeniyle aracın güvenliğini sağlamak için yapacağınız anahtarın kopyalanması alarm ve immobilizerin yeniden kodlanması, komple kilit kontak setinin değiştirilmesi masrafları olay başı ve yıllık azami 2.000 TL limitle poliçe teminat kapsamında olacaktır.
Orijinal anahtarınız kullanılarak aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs sonucu oluşabilecek hasarlar şayet anahtarınız gasp yoluyla ele geçirilmiş veya anahtarın muhafaza edildiği ev / işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli mekâna girilerek aracın orijinal anahtarının ele geçirilmesi sonucunda çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi poliçe teminatı kapsamına olacaktır. (Mekâna girmekten kasıt kaybolan veya haksız yere elde edilen mekâna ait asıl anahtarın kullanılarak veya anahtar uydurarak, başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açarak, kırma, delme, yıkma, devirme, zorlama, öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle ya da araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde kırma veya aşma suretiyle gerçekleşmesi gereklidir.)
Otoparka veya valeye bir belge karşılığı teslim edilmiş aracın çalınması sonucu meydana gelecek hasarlar teminata kapsamında olacaktır. Ancak oluşan hasarın %85’i sigortacı; %15’i sigortalı tarafından karşılanmak üzere müşterek sigorta esasına göre zararınız tazmin edilecektir. Şayet rizikonun gerçekleştiği otoparkın zarar tutarını karşılayacak miktarda teminat içeren 3. Şahıs Mali Mesuliyet poliçesi varsa ve giriş-çıkışları kayıt altında tutulan bir vergi yükümlüsü olması halinde Sigortacı hasarın %100’ünü ödemeyi taahhüt eder.
Anahtarın araç üzerinde bırakılması sonucu aracın çalınması ve sigortalıyı yanıltmak veya kandırmak suretiyle rızasıyla araç anahtarının alınması halinde oluşacak çalınmalar teminat kapsamı dışında olacaktır.
Aracınızda bulunan kişisel eşyalarınıza gelebilecek çalınma veya teminat kapsamındaki bir kaza nedeniyle oluşabilecek zararlar yıllık toplam 1.000 TL ‘ye kadar karşılanabilecektir. Bu tutar içerisinde zarar gören eşya cep telefonu veya diz üstü bilgisayar ise sadece bu eşyalar toplamı için ödenecek azami tutar 1,000 TL içerisinde azami 500 TL ile sınırlı olacaktır. Bu teminatın geçerli olmayacağı eşyalar ile zaman dilimi aşağıda gösterilmiştir. Bu poliçe teminatı kapsamında ödeme yapılmayacak eşyalar ve riskler şunlardır: Ziynet eşyaları, antika eşyalar, nakit para, hisse senedi, tahvil, para yerine geçen çek, senet, kredi kartları muhteviyatları ve bunların hukuki durdurma masrafları, Bu teminat günün sadece 07:00-22:00 saatleri arasında araçta bulunacak eşyalar için koruma sağlayacaktır. Bu zaman dilimi dışında kalan sürelerde sigorta koruması olmayacaktır.
Hasar sonucunda tespit edilecek hasar tutarından, onarım sonucu araçta meydana gelen kıymet artısı düşülmeksizin tazminat tam olarak ödenecektir. Ancak Lastik, Akü, Egzoz ve Katalitik Konvertör gibi kullanım süresi sınırlı olan sarf malzemeleri veya parçalarda kullanım süresi dikkate alınarak en fazla % 50 oranında kıymet artısı indirimi uygulanabilecektir. (poliçenizde belirlenmiş başkaca muafiyet hükümleri varsa bunlar saklı kalmak şartıyla)
Rayiç değer; aracın hasar tarihindeki piyasa değeridir. Şirketimiz aracınızı piyasa rayiç değerine kadar teminat altına almıştır. Bu şekilde eksik sigorta uygulamasına maruz kalmazsınız. Ancak poliçe tanzim aşamasında özel muafiyet hükümleri belirlenmiş ise herhangi bir tam hasar halinde piyasa rayiç değerinden poliçenizde belirtilen muafiyet hükümleri ayrıca uygulanacak ve ödenecek tazminat tutarından düşülerek ödemeniz gerçekleştirilecektir.
Rayiç değeri, Sigorta Eksperi tarafından yapılacak piyasa araştırması sonunda belirlenerek Eksper Raporu’nda gösterilir.
Sadece aracın fabrika çıkışı standart donanımı içerisinde yer alan orijinal ses, görüntü veya aksesuarlar belirtilmese dahi otomatik olarak teminat kapsamında olacaktır. Aracın üzerine sigortalımızın talebi ile sonradan ilave edilmiş her türlü aksesuar veya ekipmanların teminat kapsamına dâhil edilebilmesi için poliçe üzerinde marka, tip özellikleri ve bedelinin belirtilmiş olması şartıyla teminat kapsamında olacaktır.
Araçta bulunan her türlü ses, görüntü sistemleri veya aksesuarlar orijinal olsun veya olmasın çalınması sonucu tazminat ödemesi yapılması durumunda ödenen tutar kadar sigorta limitiniz eksilir. Yeni alınan cihaz tıpkı ilk kez sigortalanıyormuş gibi marka, tip özellikleri ve bedelinin belirtilmiş olması şartıyla teminat kapsamında olacaktır.

KaskoJet Hasarızlık İndirimi

Araçta bulunan her türlü ses, görüntü sistemleri veya aksesuarlar orijinal olsun veya olmasın çalınması sonucu tazminat ödemesi yapılması durumunda ödenen tutar kadar sigorta limitiniz eksilir. Yeni alınan cihaz tıpkı ilk kez sigortalanıyormuş gibi marka, tip özellikleri ve bedelinin belirtilmiş olması şartıyla teminat kapsamında olacaktır.

Başka bir sigorta şirketinde aralıksız kaç yıl hasarsız geçirdiğiniz incelenir. Bu sürenin Şirketimiz uygulamasında karşılığı olan indirim oranı poliçenize uygulanır. İndirim oranlarımız aşağıdaki gibidir. Hasarsız geçirilen;

 • Bir yıllık sigorta süresi bitimindeki yenilemede %30,
 • İki yıllık sigorta süresi bitimindeki yenilemede %40,
 • Üç yıllık sigorta süresi bitimindeki yenilemede %50,
 • Dört yıllık ve daha fazla sigorta süresi bitimindeki yenilemede %60,
Kusurun % 100 karşı tarafa ait olduğunun sigorta ettiren tarafından belgelenerek sigortacıya % 100 rücu imkanı sağlanması durumundaki hasarlarınızda hasarsızlık indirimi hakkı bozulmaz.
Araçta bulunan ses ve görüntü cihazları çalınır ve poliçeniz, süresi içinde başka hiçbir hasara konu olmaz ise hasarsızlık indiriminiz bozulmaz.
Sadece KaskoJet Servis’lerinden hizmet almış olmak şartıyla hasarsızlık indirim oranı % 40, % 50 ve % 60 olan Sigortalılarımızın %100 rüculu veya bir adetle sınırlı olmak üzere Radyo Teyp veya cam hasarı dışında kalan başkaca bir hasar nedeni ( pertotal ve çalınma hasarları hariç) ile oluşabilecek bir adet kasko hasarında poliçenin Mapfre Genel Sigorta A.Ş. tarafından yenilenmesi halinde hasarsızlık indirimleri sıfırlanmayacak, poliçe üzerinde yazılı indirim oranı ile yenilenecektir. Farklı servislerden hizmet alınması halinde hasarsızlık indirim oranınız bir alt orana indirilerek yenilenecektir.
Aracınızın ön arka veya yan camınızdan biri kırılır ve poliçeniz, süresi içinde başkaca bir hiçbir hasara konu olmaz ise hasarsızlık indiriminiz bozulmaz. Cam değişiminizi KaskoJet Servisler veya Turasist Anlaşmalı Oto Cam servislerimiz dışında farklı bir serviste onarttığınız durumlarda oluşan hasar tutarının %15’ine katılımınız istenecektir. Mağduriyet yaşamamanız için ilgili servislerimizi tercih ediniz.

KaskoJet Servis Ağı

Size en yakın KaskoJet Servisini öğrenmek için 0212 705 55 55 numaralı Yardım Merkezini arayabilir, KaskoJet SERVİS AĞI sayfasını ziyaret edebilir veya acentenize danışabilirsiniz.
KaskoJet Servisleri dışındaki başkaca servislerden alınacak hasar onarım hizmetlerinde ödenecek tazminat tutarı üzerinden (poliçede diğer muafiyet hükümleri varsa bunlar saklı kalmak şartıyla) %20 (yüzde yirmi) oranında indirim ( tenzili muafiyet ) uygulanır. Mağduriyetle karşılaşmamanız için onarımlarınızda KaskoJet servislerini tercih ediniz.
Aracınızı KaskoJet servislerine teslim ettiğiniz andan itibaren Onarım gerektiren tüm hasar işlemlerinizde Sigortacınız ve KaskoJet servis yetkilileri tarafından koordineli olarak çözümlenir. Size sadece aracınızı teslim almak kalacaktır.
KaskoJet servislerinde kullanılan tüm yedek parçalar orijinaldir. Değişim gerektiren parçanın orijinali piyasada, üretici/ithalatçı firma stoklarında bulunmuyor olması veya aracınızda değişim gerektiren parçanın kendisinin orijinal olmadığın tespiti halinde eşdeğer parça kullanılabilecektir.

Kaskojet Yedek Araç Hizmeti

KaskoJet Servislerinde onarımı 24 saati aşan kısmi hasarlarda aracınız onarılırken, tamir süresi boyunca size araç tahsisi yapılmaktadır.
KaskoJet Servisleri dışında kalan Servislerde, gidilen servis Mapfre Sigorta'nın diğer anlaşmalı servislerinden olması halinde azami 7 gün, anlaşmalı olmadığı bir servis ise azami 5 gün yedek araç verilir. Tamir süresi boyunca limitsiz araç tahsisi yapılabilmesi için KaskoJet Servislerini tercih ediniz.

KaskoJet Oto Cam Hizmeti

TUR ASSİST Anlaşmalı Oto Cam Servislerinde onarım yaptırmalısınız. Aksi halde onarım tutarınız üzerinde %15 oranında indirim yapılarak giderleriniz karşılanır. Size en yakın Tur Assist Oto Cam servisini öğrenmek için 0212 705 55 55 numaralı Yardım Merkezini arayabilir veya acentenize danışabilirsiniz.
Aracınızın ön arka veya yan camınızdan biri kırılır ve poliçeniz, süresi içinde başkaca bir hiçbir hasara konu olmaz ise hasarsızlık indiriminiz bozulmaz. Cam değişiminizi KaskoJet Servisler veya Turasist Anlaşmalı Oto Cam servislerimiz dışında farklı bir serviste onarttığınız durumlarda oluşan hasar tutarının %15’ine katılımınız istenecektir. Mağduriyet yaşamamanız için ilgili servislerimizi tercih ediniz.

KaskoJet Mini Onarım Hizmeti

Aracınızda oluşabilecek aşağıda belirtilen ölçüsel ve adetsel limitlerle tarif edilen hasarlarınızın poliçede isim ve iletişim bilgileri verilen her biri birer KaskoJet Servisi olan GENEL SERVİS İstasyonlarında yapılabilmektedir. Bu kapsamda verilen hizmetler hasarsızlık indirimini bozmaz.

Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme ( Yılda üç adet ile sınırlı ): Boyanın zarar gördüğü 15 cm çapa kadar ezik, vuruk ve çizikler.

Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme (Yılda üç adet ile sınırlı): Boyanın zarar görmediği 7,50 cm çapına kadar kaporta göçükleri,

Boya Tamiri / Mini Yama (Yılda üç adet ile sınırlı): 30 cm çapa kadar plastik tampon sıyrıkları, 30 cm’ye kadar çiziklerden kaynaklı kaporta sıyrıkları,

KaskoJet poliçesinin Mini onarım hizmetini alabileceğim GENEL SERVİS İstasyonlarının iletişim bilgileri nedir?

KaskoJet Nedir? Online Başvuru

Mapfre

Size Yardımcı Olalım

Bize Ulaşın

Cep telefonu ile arayarak sormak istediğiniz sorularınızı bize iletebilirsiniz.

0312 2416010